ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

Matematički rebusi

Matematički rebusi

1. Umesto svake zvezdice napisati jednu cifru tako da se oduzimanje ***** - **** = *** bude ispravno, ako se umanjenik, umanjilac i razlika čitaju s leva na desno jednako kao i s desna na levo.

2. Da li rebus *** + *** = *** ima rešenje ako se svaka od cifara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 može upotrebiti samo jednom?

3. Da li rebus **** - *** = *** ima rešenje ako se svaka od cifara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 može upotrebiti samo jednom?

4. U broju ********** umesto zvezdica rasporediti cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 tako da se svaka cifra upotrebi samo jednom i da dobijeni broj bude deljiv sa 99. Koliko rešenja ima ? Koji je najmanji, a koji najveći takav broj ?

5. Dešifrovati množenje: *4* × 15 = 3*9* .

6. Ako su h i u prirodni brojevi dešifrovati množenje: x × y × 45 = 22** . Koliko ima rešenja?

7. Odrediti sve prirodne brojeve h i u tako da je tačna jednakost x × y × 22 = 3*4* .

8. Koji trocifreni broj ima osobinu da se 6 puta smanji ako mu se izbriše cifra desetica?

9. Dešifrovati kvadriranje: (***)2 = *00**.

10. Cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 treba rasporediti umesto zvezdica tako da se svaka cifra upotrebi samo jednom, a da jednakost * + * = * - * = * × * = * * : * bude tačna.

11. Odrediti prirodne brojeve m i n tako da je tačna jednakost: 999 999 999 × m = 111...111 (u dekadnom zapisu je n jedinica).