ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

Mnogougao

Mnogougao

1. Može li zbir unutrašnjih uglova mnogougla biti: 123456789100° ?

2. Sve stranice datog n-tougla su jednake. Da li je dati n-tougao pravilan ?

3. Svi uglovi datog n-tougla su jednaki. Da li je dati n-tougao pravilan ?

4. Dokazati da je spoljašnji ugao pravilnog mnougla jednak centralnom uglu tog mnogougla

5. Dokazati da je unutrašnji ugao pravilnog n-tougla jednak (n-2)180° /n .

6. Postoji li pravilni mnogougao čiji je unutrašnji ugao jednak: a) 144° ; b) 128° ?

7. Postoji li pravilni mnogougao čiji je spoljašnji ugao jednak: a) 18° ; b) 11° ?

8. Koliko stranica ima mnogougao koji ima 66 dijagonala ?

9. Postoji li n-tougao kod koga je: Broj dijagonala jednak broju stranica ?

10. Ako se broj stranica mnogougla poveća za 27 onda se broj dijagonala poveća za 1998. Koliko dijagonala ima taj mnogougao ?

11. Ako se broj stranica pravilnog mnogougla poveća za 3 onda se broj njegovih dijagonala poveća dva puta. Koliki je spoljašnji ugao tog mnogougla ?

12. Broj dijagonala mnogougla sa m stranica veći je od broja dijagonala mnogougla sa n stranica za 1999. Odrediti m i n.

13. Koliki je zbir unutrašnjih uglova bilo koje zvezde petokrake.

14. Postoji li konveksni petougao čije su stranice 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm i 11 cm ?

15. U konveksnom četvorouglu ABCD važi jednakost: AB + BD = CD + AC. Dokazati nejednakost: AB < AC.

16. Nad stranicama kvadrata stranice a = 10 cm sa spoljnje strane su konstruisani jednakostranični trouglovi. Odrediti obim i površinu tako dobijenog mnogougla (osmougla). Odrediti obim i površinu mnogougla čija su temena slobodna temena jednakostraničnih trouglova, tj temena koja ne pripadaju kvadratu.

17. Nad stranicama jednakostraničnog trougla stranice a = 30 cm sa spoljnje strane su konstruisani kvadrati. Slobodna temena kvadrata, tj. ona temena koja ne pripadaju trouglu međusobno su spojena. Izračunati obim i površinu tako dobijenog šestougla.

18. Izračunati obim i površinu pravilnog dvanaestougla, ako je poluprečnik kruga opisanog oko mnogougla jednak 12 cm.