ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

APSOLUTNA VREDNOST

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Izračunati vrednost izraza A = la+3l + la-3l + la-1l, ako je a = - 10 .

2. Ako je x = -6 izračunaj vrednost izraza (2 lxl + x):3 + lxl + x .

3. Za x = -1 i y = -5 izračunaj vrednost izraza: lx-yl + 2 lyl - (x+y) .

4. Izračunati sumu: l1-2l + l3-4l + l5-6l + ... + l1998-1999l + l1999-2000l.

5. Odrediti odstojanje tačaka A(3), B(-7), C(-2), D(0) od tačke: a) R(0) ; b) Q(-5); c) R(5) .

6. Rešiti jednačine: lxl = 9 ; lxl = 0 ; lxl = - 3 .

7. Rešiti jednačine: lxl - l-5l = -2 ; lx:2l = 1 + l-3l .

8. Odrediti sve tačke koje su od tačke A(3), B(-5) i C(0) udaljene za 2.

9. Rešiti jednačine: lx-3l = 2 ; lx-1l + 4 = l-3l ; 2lx+2l - 3 = 7 .

10. Rešiti jednačine: 14 - lx+3l = 9 ; lxl + 3 = 5 ; lxl - 12 = 9 .

11. Rešiti nejednačine: lxl <> 2 ; lxl >= -4 ; lxl < -1 .

12. Rešiti nejednačine: lx-2l < 3 i lx-2l > 3. Napraviti razliku skupova njihovih rešenja.

13. Rešiti nejednačinu 3lx+2l + 23 =< 47.

14. lzračunati zbir rešenja jednačine: a) lxl = a ; b) lx-3l = a .

15. Data je nejednačina lxl < class="GramE">rešenja ; b) proizvod svih njenih rešenja ?

16. Šta je veće: a) la+bl ili lal + lbl ; b) llal - lbll ili la+bl ?

17. Rešiti jednačine:
a) lx-1l = lx+5l ;
b) lx+1389l - lx+1999l = 12;
c) lx-1l + lx-3l = l4x-2l;
d) lxl + lx-6l = l6-2xl