ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

KONSTRUKCIJE KROZ NEDOSTIŽNE TAČKE

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Dati su tačka A i prave m i n koje se seku van crteža u tački (B) (tačku B zovemo nedostižna tačka). Konstruisati pravu A(B).

2. Kroz datu nedostižnu tačku (M) konstruisati pravu normalnu na datu pravu p.

3. Kroz datu nedostižnu tačku (M) konstruisati pravu paralelnu datoj pravoj p.

4. Konstruisati simetralu datog ugla p(O)q.

5. Konstruisati središte date duži A(B).

6. Konstruisati značajne tačke trougla AB(C).

7. Konstruisati središte stranice (B)(C) datog trougla A(B)(C).

8. Konstruisati težište datog trougla (A)(B)C.

9. Konstruisati ortocentar datog trougla (A)(B)C.

10. Konstruisati krug upisan u dati trougao (A)(B)C.

11. Konstruisati krug opisan oko trougla A(B)(C), ako je središte stranice (B)(C)
na crtežu.

12. Konstruisati ortocentar i centar upisanog kruga datog trougla (A)(B)(C).