ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

ODABRANI ZADACI SA RACIONALNIM BROJEVIMA

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Šta je veće: - 1997/1998 ili - 1998/1999.

2. Odrediti sve razlomke sa jednocifrenim imeniocem od kojih je svaki veći od - 8/9 a manji od - 7/9.

3. Koliko je racionalnih brojeva sa imeniocem 5 većih od -1 a manjih od 1?

4. Šta je veće x ili 1/x ako je x ¹ 0 i x e Z?

5. Mile je otpio 1/6 šolje crne kafe i dolio mleko, zatim je otpio 1/3 šolje i dolio mleko, zatim je otpio 1/2 šolje i dolio mleko. Na kraju je popio celu šolju tečnosti. Cega je popio više:
kafe ili mleka ?

6. Razlika dva broja je 13,86. Ako se većem broju pomeri zarez: a) u desno; b) u levo za jedno mesto dobija se manji broj. Koji su to brojevi ?

7. Šta je veće: - 299/999 ili - 2999/9999 ?

8. Koliko ima razlomaka sa jednocifrenim imeniocem koji su veći od -1/2, a manji od 1/3 ?

9. Odredititi dva racionalna broja čiji je zbir -1/5, a količnik 1/5 ?

10. Racionalan broj - 4/7 je nastao skraćivanjem racionalnog broja čiji brojilac i imenilac imaju zbir 885. Odrediti prvobitni razlomak.

11. Kazaljke na časovniku pokazuju 9 sati. Posle koliko vremena će se one prvi put poklopiti ?