ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

PROSTI BROJEVI. DELJIVOST

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Dokazati :
a) broj 2 je jedini paran prost broj
b) skup svih celih brojeva je beskonačan
c) svi prosti brojevi veći od dva su neparni.

2. Skup prostih brojeva je beskonačan. Dokazati.

3. Svi prosti brojevi veći od 2 su oblika 4k - 1 ili 4k + 1. Svi prosti brojevi veći od 3 imaju oblik 6k - 1 ili 6k + 1. Obrnuto ne važi. Dokazati.

4. Odrediti sve proste brojeve r takve da je
a) p + 5 prost broj v) 3p + p3 prost broj
b) p2 + 9 prost broj g) p + 2 i p + 4 prosti brojevi.

5. Ako je p prost broj onda je :
a) p + 7 složen broj
b) p1995 + p1996 složen broj
v) p1987 + p1988 + 1988 složen broj. Dokazati.

6. Ako su p i 8p - 1 prosti brojevi onda je 8p + 1 složen broj. Dokazati.

7. Dokazati da postoji 11 uzastopnih složenih brojeva.

8. Zbir dva prirodna broja je 288 , NZD je 36. Koji su ti brojevi?

9. Postoji li prirodan broj čiji je proizvod cifara 650. Postoji li prirodan broj čiji je zbir cifara 650 ?

10. Odredi najmanji prirodan broj k kojim treba pomnožiti broj 300 da se dobije kub prirodnog broja.

11. Dokazati da je broj: a) 19871986 + 1 ; b) 19951996 - 345 deljiv sa 10.

12. Mirko je kupio nekoliko olovki po 27 konvertibilnih dinara i nekoliko sveski po 72 konvertibilna dinara. Prodavac mu je za to naplatio 1234 konvertibilna dinara. Kako je Mirko znao da je prodavac pogrešio?

13. Proizvod 2 dvocifrena prirodna broja zapisan je samo pomoću četvorki. O kojim brojevima je reč ?

14. Odrediti najmanji prirodan broj koji pri deljenju sa 2 daje ostatak 1, pri deljenju sa
3 daje ostatak 2, a pri deljenju sa 8 daje ostatak 7.

15. Odrediti sve trocifrene prirodne brojeve čiji je zbir cifara 10, a deljivi su sa 11