ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

UGLOVI TROUGLA

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Ako je zbir dva spoljašnja ugla trougla 270o, onda je taj trougao pravougli. Dokazati.

2. Spoljašnji ugao jednakokrakog trougla je 100o. Izračunati unutrašnje uglove trougla.

3. Ako se spoljašnji ugao kod temena A poveća za 35o, a spoljašnji ugao kod temena B smanji za 20o, tada se unutrašnji ugao kod temena C smanji za svoju četvrtinu. Izračunati unutrašnji ugao kod temena C.

4. Simetrala unutrašnjeg ugla trougla i simetrala spoljašnjeg ugla trougla iz istog temena seku se pod pravim uglom. Dokazati.

5. U trouglu ABC simetrala Ð ACB obrazuje sa stranicom AB ugao od 128o. Izračunati oštar ugao između prave AB i simetrale spoljašnjeg ugla kod temena C.

6. Simetrale oštrih uglova pravouglog trougla seku se pod uglom od 135o. Dokazati.

7. U trouglu ABC simetrala spoljašnjeg ugla C i simetrala spoljašnjeg ugla B, seku se u tački M. Izračunati Ð BMC, ako je Ð BAC = 50o.

8. Izračunati ugao pri vrhu jednakokrakog trougla, ako se visine koje odgovaraju kracima trougla seku pod uglom od 48o .

9. U trouglu ABC, duž BK je simetrala Ð ABC (K Î AC). Ako je Ð BKC = 70o kolika je razlika ÐACB - ÐCAB ?

10. Hipotenuza AB pravouglog trougla ABC produžena je preko temena A do tačke M tako da je AC = AM i preko temena B do tačke R tako da je BR = BC. Izračunati ugao MCR .

11. Jedan unutrašnji ugao trougla je 75o. Izračunati ostale uglove trougla, ako se zna da prava koja sadrži teme datog ugla deli dati trougao na dva jednakokraka trougla.

12. Izračunati uglove jednakokrakog trougla ako se zna da simetrala ugla na osnovici seče
simetralu ugla pri vrhu pod uglom od 130o .

13. Hipotenuzina visina i simetrala pravog ugla seku se pod uglom od 12o. Izračunati uglove tog trougla .

14. Spoljašnji uglovi trougla su 2x, 20x i 13x. Izračunati unutrašnje i spoljašnje uglove trougla .

15. Data je kružnica k i na njoj tri tačke A, B i C. Ako je O centar kruga i Ð ACB = j , onda je Ð AOB = 2j. Dokazati.

16. Nad duži AB kao prečnikom konstruisana je kružnica. Neka je M proizvoljna tačka na toj
kružnici. Dokazati da je
Ð AMB = 90° .

17. Nad duži AB kao prečnikom konstruisana je kružnica k. Dokazati: a) ako je tačka M u krugu onda je Ð AMB > 90° ; b) ako je tačka M van kruga onda je ÐAMB <>° .

18. Nad stranicom CD kvadrata ABCD konstruisan je jednakostranični trougao CDE. Izračunati uglove trougla ABE