ZADACI za učenike osnovne škole * MaTeMaTiKa za osnovce
Na blogu se nalazi više navigacija do menija zadataka i to: za četvrti i peti razred, zatim zadaci za
šesti razred, meni sa zadacima za sedmi razred, kao i meni sa igricama za decu * MaTeMaTiKa

* Za opuštanje igrice: Testiraj reflekse; Vežbe koncentracije - TRI IGRICE *

MaTeMaTiKa za osnovnu školu

KONSTRUKTIVNI ZADACI

ZADACI ZA UVEŽBAVANJE

1. Konstruisati trougao ABC ako su
dati seledeći elementi:
a) b = 4 cm,
g = 45o, sa
= 3,5 cm
b) b = 3,5 cm, ha = 3 cm, s
g
= 3,5 cm
c) a = 5 cm, hc = 3,5 cm,
g
= 60o
d)
a
= 45o, hb = 3 cm, tc = 4 cm
e) a, b, tc

2. Date su nekolinearne tačke D, E i F. Konstruisati trougao ABC, ako je D podnožje visine AD, E središte stranice AB i F središte stranice AC.

3. Kroz temena datog trougla ABC konstruisati tri paralelene prave koje su međusobno podjednako udaljene.

4. Konstruisati trougao ABC ako je dato:
a) c = 4,5 cm, s
b = 4,5 cm, g
= 45o
b) c, t
a, tc
c) c, tc, ha

5. Konstruisati jednakostranični trougao ABC ako su dati elementi:
a) a + h ;
b) a - h

6. Konstruisati trougao ABC, ako su dati sledeći elementi: ha, sa i ta.

ZADACI SA MATEMATIČKIH TAKMIČENJA


7. Konstruisati trougao ABC ako su dati sledeći elementi: visina CC’ = hc = 3 cm, težišna duž CC1 = tc = 4 cm i poluprečnik kruga opisanog oko trougla R = 3 cm.

8. Konstruisati trougao ABC ako su dati sledeći elementi: Ð BAC = 60o, visina CC’ = hc = 3 cm i visina BB’ = 4 cm.

9. Konstruisati trougao ABC ako su dati sledeći elementi: Ð BAC = 60o, visina CC’ = hc = 3cm i zbir stranica AB + BC = c + a = 8 cm.

10. Date su tri nekolinearne tačke A1, B1 i C’. Konstruisati trougao ABC, ako su A1, B1 i središta stranica BC i AC i ako je C’ podnožje visine hc.